INFORMACIÓ SOBRE VOCABULARI LABORAL I SINDICAL

Des de la secció sindical de CCOO som conscients que sovint es fa difícil entendre els comunicats que es realitzen tant des dels sindicats com des de la patronal (en el nostre cas l’Ajuntament).

És per això que intentarem fer-vos arribar unes petites referències sobre el vocabulari més utilitzat en les relacions laborals, per tal que tingueu algunes eines d’interpretació de què significa cada terme, amb la voluntat de representar-vos i informar-vos de la millor forma possible, especialment en el nostre àmbit de l’administració on hi conviuen funcionaris amb treballadors laborals.

Us adjuntem una breu definició del terme i afegirem algun aclariment centrat en el cas de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

VOCABULARI LABORAL I SINDICAL

Sindicat.-
Definició: Associació formada per a la defensa dels interessos econòmics i socials comuns dels treballadors/es. De fet és la forma d’organització dels treballadors i treballadores per tal de defensar els seus interessos laborals.
Sindicats amb representació a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: CCOO. Comissions obreres; UGT. Unió General de Treballadors; SPPM.CAT. Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya; CSIF. Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Els sindicats són els que negocien amb la patronal (Ajuntament) les condicions laborals a la Mesa General de Negociació.

Secció Sindical.-
Definició: és l’agrupació de tots els afiliats i afiliades a un sindicat en una empresa o administració, que s’organitzen per a representar els seus interessos laborals. És la unitat bàsica d’organització dels sindicats.
La Secció Sindical de CCOO a l’Ajuntament té un òrgan de direcció composat per la Secretària General (Imma Brusi) i 3 vocals (Bibiana Ferrer, Laura Lafarga i Jordi Colomeda) constituït el 25 de gener de 2016.

Comitè d’empresa.-
Definició: Òrgan unitari representatiu i col•legiat del conjunt dels treballadors d’una empresa per a la defensa dels seus interessos.
És la representació dels treballadors laborals de l’Ajuntament, on hi ha els representants laborals escollits a les eleccions sindicals. Actualment, està composat per 5 membres, 3 de CCOO i 2 d’UGT.

Junta de Personal.-
Definició: òrgan unitari representatiu i col•legiat dels funcionaris d’una administració per a la defensa dels seus interessos. És la representació dels treballadors funcionaris escollits a les eleccions sindicals.
Actualment està composada per 9 membres, 4 de la llista de CCOO, 2 d’UGT, 2 de SPPM-CAT i 1 de CSIF.

Personal Laboral.-
Definició: és personal laboral el que, en virtut d’un contracte de treball, presta serveis retribuïts a l’Administració pública. En funció de la durada del contracte, aquest pot ser fix, per temps indefinit o temporal.
Tot i això, en l’administració, el personal laboral fix ha de passar un procés de concurs-oposició com els funcionaris. Els hi és d’aplicació l’estatut dels treballadors, el pacte-conveni i alguns aspectes de l’EBEP (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719 ).

Personal funcionari.-
Definició: Són funcionaris de carrera els qui, en virtut d’un nomenament legal, estan vinculats a una administració pública per una relació estatutària regulada pel dret administratiu per a l’exercici de serveis professionals (retribuïts de caràcter permanent).
Els funcionaris de carrera han d’obtenir el seu lloc de treball per oposició o concurs-oposició. Els és d’aplicació el pacte-conveni (perquè es negocia conjuntament amb el personal laboral) i l’EBEP (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719 ) .

Pacte-conveni (http://ajbpm.guixols.cat/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca ).-
Definició: un acord escrit relatiu a condicions de treball i d’ocupació, celebrat entre la part empresarial, per una part, i, per l’altra, pels sindicats o representants dels treballadors interessats, degudament escollits i autoritzats per aquests, d’acord amb la legislació.
En el nostre cas, s’anomena pacte/conveni o conveni/pacte perquè es regulen les condicions comunes tant per funcionaris com per laborals. Es important que consulteu el conveni per informar-vos dels vostres drets. L’actual conveni té data de 2011-2013, CCOO no el va signar per discrepàncies, però és el que s’aplica actualment. Per això CCOO no forma part de la comisió paritaria de seguiment del conveni (que són els que interpreten el conveni). Estem mirant d’obrir una nova negociació amb l’Ajuntament per a un nou conveni.

Mesa General de Negociació.-
Definició: És un òrgan que es constitueix per negociar els elements comuns de funcionaris i laborals entre la patronal (Ajuntament) i els treballadors, en el qual per part dels treballadors negocien els sindicats i la seva participació es fixa en funció de la representació que tenen entre funcionaris i laborals.
A la mesa es porta a negociar tot allò que afecta el conjunt dels treballadors: el conveni, el calendari laboral… Actualment a la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols hi ha representats per part dels treballadors: 4 representants de CCOO, 2 d’UGT, 2 de SPPM-CAT i 1 de CSIF.

Organigrama.-
Definició: Representació gràfica i esquemàtica d’una empresa, l’objecte de la qual és identificar les relacions entre els diferents elements i la funció específica de cadascun.
L’organigrama és una facultat pròpia de l’Ajuntament en tant que la organització és la seva potestat, però ha d’informar i consultar amb els sindicats abans de realitzar canvis. Actualment l’Ajuntament està treballant per actualitzar l’organigrama, feina que coordina tècnicament la Tècnica d’organització.

Plantilla.-
Definició: Cens laboral dels treballadors d’una empresa, classificats per grups i categories professionals.
Com hem vist, hi ha funcionaris i laborals, actualment a l’Ajuntament hi ha 125 funcionaris i 105 laborals.

Lloc de treball.-
Definició: Conjunt definit de tasques, deures i responsabilitats que constitueixen la feina d’un treballador en una empresa. Són els espais de treball teòrics i feines de què disposa l’Ajuntament, independentment si el lloc està ocupat o no, o de qui l’ocupi.
Són les “cadires” que poden ocupar els treballadors/es (poden estar ocupades o no, ocupades definitivament, temporalment…) i tenen unes característiques que està descrites a la fitxa corresponent.

Valoració de llocs de treball.-
Definició: Valoració que estableix objectivament la importància relativa dels diferents llocs de treball d’una empresa per a establir l’estructura dels salaris (els sous).
La valoració es fa en punts del lloc de treball, i cada punt té un valor econòmic. Aquesta valoració repercuteix en el salari en el Complement Específic (CE), que tots tenim a la nòmina.
Actualment estem amb una valoració revisada en base a criteris molt antics a la qual CCOO no va donar suport. Estem promovent una negociació per a realitzar una nova valoració amb criteris nous, i més justa per tots els treballadors i treballadores.

Capítol 1 del pressupost.-
Definició: Són les aplicacions pressupostàries, dins el pressupost municipal, per a fer els pagaments del personal de l’Ajuntament i les seves despeses associades.
En aquests moments s’està negociant a la Mesa General de Negociació el capítol 1 del pressupost per tal que l’Ajuntament pugui aprovar els pressupostos de 2018

Complement de Destí (CD).-
Definició: Consisteix en una quantia fixa per a cada nivell en el que es classifiquen els llocs de treball, és a dir, un quantitat complementària del sou que s’assigna en funció de la categoria professional del lloc de treball. Està molt regulat i es fixa en els Pressupostos Generals de l’Estat.

Complement Específic (CE).-
Definició: El complement específic es destina a retribuir les condicions particulars dels llocs de treball (dificultat, perillositat,responsabilitat, dedicació, penositat…) i es determina en els processos de valoració de llocs de treball –veure “valoració de llocs de treball”-.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *