HEM RECUPERAT ELS NOSTRES DRETS !!!!!!!!!!!

1. Acordat l’increment retributiu
2. Acordada la retribució del 100 % de la Incapacitat Temporal (IT)
3. Acordat el retorn a les 35 hores a partir de l’1 d’agost de 2018

Avui dia 17 de juliol de 2018 s’ha realitzat la sessió de la Mesa General de Negociació prevista des del mes passat, amb el següent resultat:

1. ACORDAT L’INCREMENT RETRIBUTIU

Hem acordat els següents augments retributius:

1,50 % del salari amb efectes retroactius a 01 de gener de 2018
+0,25 % del salari am efectes de 1 de juliol de 2018.

La seva aplicació es realitzarà tant punt tècnicament sigui possible. La voluntat és fer-ho el mes d’agost.

A més a més, el +0,30 % de la massa salarial, es repartirà entre tots els treballadors de forma igualitària i lineal (uns 80 euros anuals per treballador)

2. ACORDADA LA RETRIBUCIÓ DEL 100 % DE LES IT

Tornarem a cobrar el 100 % de la retribució en el cas d’incapacitats temporals (baixes per malaltia comuna). Hi ha el compromís que s’apliqui a partir del mes d’agost.

L’acord inclou l’establiment d’un control de presència dels treballadors/es al lloc de treball.

3. ACORDAT EL RETORN A LA JORNADA LABORAL DE 35 H

Serà d’aplicació a partir del dia 1 d’agost de 2018, prèvia aprovació pel Ple Municipal.

Agraïm la bona disposició en el procés negociador dels representants municipals i de la resta de sindicats.

Informació important

INFORMACIÓ IMPORTANT!

NEGOCIACIÓ 35 h, 100 % IT…

El dia 29 de maig de 2018 des de CCOO vam demanar la convocatòria de la Mesa General de Negociació per tractar els temes que el “II Acord Govern –Sindicats pera la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball” obre la possibilitat de negociar recuperar elements importants perduts com:

-Recuperació de la jornada de 35 h.

-Retribució del 100 % del sou per incapacitat temporal (contingències comunes)

-Millores en el augment anual de les retribucions en ajuntaments sanejats econòmicament

-Reposició de places vacants

A la Mesa General, convocada avui dia 12 de juny de 2018 hem iniciat la negociació i ens hem emplaçat a una nova reunió al mes de juliol. En qualsevol cas, els acords als que s’arribi s’aplicaran a l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat 2018.

Us mantindrem informats.

Secció Sindical de CCOO a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

ccoo@guixols.cat

Rapidesa!

INFORMACIÓ SOBRE VOCABULARI LABORAL I SINDICAL

Des de la secció sindical de CCOO som conscients que sovint es fa difícil entendre els comunicats que es realitzen tant des dels sindicats com des de la patronal (en el nostre cas l’Ajuntament).

És per això que intentarem fer-vos arribar unes petites referències sobre el vocabulari més utilitzat en les relacions laborals, per tal que tingueu algunes eines d’interpretació de què significa cada terme, amb la voluntat de representar-vos i informar-vos de la millor forma possible, especialment en el nostre àmbit de l’administració on hi conviuen funcionaris amb treballadors laborals.

Us adjuntem una breu definició del terme i afegirem algun aclariment centrat en el cas de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

VOCABULARI LABORAL I SINDICAL

Sindicat.-
Definició: Associació formada per a la defensa dels interessos econòmics i socials comuns dels treballadors/es. De fet és la forma d’organització dels treballadors i treballadores per tal de defensar els seus interessos laborals.
Sindicats amb representació a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: CCOO. Comissions obreres; UGT. Unió General de Treballadors; SPPM.CAT. Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya; CSIF. Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Els sindicats són els que negocien amb la patronal (Ajuntament) les condicions laborals a la Mesa General de Negociació.

Secció Sindical.-
Definició: és l’agrupació de tots els afiliats i afiliades a un sindicat en una empresa o administració, que s’organitzen per a representar els seus interessos laborals. És la unitat bàsica d’organització dels sindicats.
La Secció Sindical de CCOO a l’Ajuntament té un òrgan de direcció composat per la Secretària General (Imma Brusi) i 3 vocals (Bibiana Ferrer, Laura Lafarga i Jordi Colomeda) constituït el 25 de gener de 2016.

Comitè d’empresa.-
Definició: Òrgan unitari representatiu i col•legiat del conjunt dels treballadors d’una empresa per a la defensa dels seus interessos.
És la representació dels treballadors laborals de l’Ajuntament, on hi ha els representants laborals escollits a les eleccions sindicals. Actualment, està composat per 5 membres, 3 de CCOO i 2 d’UGT.

Junta de Personal.-
Definició: òrgan unitari representatiu i col•legiat dels funcionaris d’una administració per a la defensa dels seus interessos. És la representació dels treballadors funcionaris escollits a les eleccions sindicals.
Actualment està composada per 9 membres, 4 de la llista de CCOO, 2 d’UGT, 2 de SPPM-CAT i 1 de CSIF.

Personal Laboral.-
Definició: és personal laboral el que, en virtut d’un contracte de treball, presta serveis retribuïts a l’Administració pública. En funció de la durada del contracte, aquest pot ser fix, per temps indefinit o temporal.
Tot i això, en l’administració, el personal laboral fix ha de passar un procés de concurs-oposició com els funcionaris. Els hi és d’aplicació l’estatut dels treballadors, el pacte-conveni i alguns aspectes de l’EBEP (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719 ).

Personal funcionari.-
Definició: Són funcionaris de carrera els qui, en virtut d’un nomenament legal, estan vinculats a una administració pública per una relació estatutària regulada pel dret administratiu per a l’exercici de serveis professionals (retribuïts de caràcter permanent).
Els funcionaris de carrera han d’obtenir el seu lloc de treball per oposició o concurs-oposició. Els és d’aplicació el pacte-conveni (perquè es negocia conjuntament amb el personal laboral) i l’EBEP (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719 ) .

Pacte-conveni (http://ajbpm.guixols.cat/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca ).-
Definició: un acord escrit relatiu a condicions de treball i d’ocupació, celebrat entre la part empresarial, per una part, i, per l’altra, pels sindicats o representants dels treballadors interessats, degudament escollits i autoritzats per aquests, d’acord amb la legislació.
En el nostre cas, s’anomena pacte/conveni o conveni/pacte perquè es regulen les condicions comunes tant per funcionaris com per laborals. Es important que consulteu el conveni per informar-vos dels vostres drets. L’actual conveni té data de 2011-2013, CCOO no el va signar per discrepàncies, però és el que s’aplica actualment. Per això CCOO no forma part de la comisió paritaria de seguiment del conveni (que són els que interpreten el conveni). Estem mirant d’obrir una nova negociació amb l’Ajuntament per a un nou conveni.

Mesa General de Negociació.-
Definició: És un òrgan que es constitueix per negociar els elements comuns de funcionaris i laborals entre la patronal (Ajuntament) i els treballadors, en el qual per part dels treballadors negocien els sindicats i la seva participació es fixa en funció de la representació que tenen entre funcionaris i laborals.
A la mesa es porta a negociar tot allò que afecta el conjunt dels treballadors: el conveni, el calendari laboral… Actualment a la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols hi ha representats per part dels treballadors: 4 representants de CCOO, 2 d’UGT, 2 de SPPM-CAT i 1 de CSIF.

Organigrama.-
Definició: Representació gràfica i esquemàtica d’una empresa, l’objecte de la qual és identificar les relacions entre els diferents elements i la funció específica de cadascun.
L’organigrama és una facultat pròpia de l’Ajuntament en tant que la organització és la seva potestat, però ha d’informar i consultar amb els sindicats abans de realitzar canvis. Actualment l’Ajuntament està treballant per actualitzar l’organigrama, feina que coordina tècnicament la Tècnica d’organització.

Plantilla.-
Definició: Cens laboral dels treballadors d’una empresa, classificats per grups i categories professionals.
Com hem vist, hi ha funcionaris i laborals, actualment a l’Ajuntament hi ha 125 funcionaris i 105 laborals.

Lloc de treball.-
Definició: Conjunt definit de tasques, deures i responsabilitats que constitueixen la feina d’un treballador en una empresa. Són els espais de treball teòrics i feines de què disposa l’Ajuntament, independentment si el lloc està ocupat o no, o de qui l’ocupi.
Són les “cadires” que poden ocupar els treballadors/es (poden estar ocupades o no, ocupades definitivament, temporalment…) i tenen unes característiques que està descrites a la fitxa corresponent.

Valoració de llocs de treball.-
Definició: Valoració que estableix objectivament la importància relativa dels diferents llocs de treball d’una empresa per a establir l’estructura dels salaris (els sous).
La valoració es fa en punts del lloc de treball, i cada punt té un valor econòmic. Aquesta valoració repercuteix en el salari en el Complement Específic (CE), que tots tenim a la nòmina.
Actualment estem amb una valoració revisada en base a criteris molt antics a la qual CCOO no va donar suport. Estem promovent una negociació per a realitzar una nova valoració amb criteris nous, i més justa per tots els treballadors i treballadores.

Capítol 1 del pressupost.-
Definició: Són les aplicacions pressupostàries, dins el pressupost municipal, per a fer els pagaments del personal de l’Ajuntament i les seves despeses associades.
En aquests moments s’està negociant a la Mesa General de Negociació el capítol 1 del pressupost per tal que l’Ajuntament pugui aprovar els pressupostos de 2018

Complement de Destí (CD).-
Definició: Consisteix en una quantia fixa per a cada nivell en el que es classifiquen els llocs de treball, és a dir, un quantitat complementària del sou que s’assigna en funció de la categoria professional del lloc de treball. Està molt regulat i es fixa en els Pressupostos Generals de l’Estat.

Complement Específic (CE).-
Definició: El complement específic es destina a retribuir les condicions particulars dels llocs de treball (dificultat, perillositat,responsabilitat, dedicació, penositat…) i es determina en els processos de valoració de llocs de treball –veure “valoració de llocs de treball”-.

Comunicat conjunt de CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya. MOBILITZACIÓ PELS DRETS I LES LLIBERTATS

CCOO i UGT considerem que la ciutadania d’aquest país s’enfronta a polítiques autoritàries molt greus per part del govern del PP, que són responsables d’un conflicte polític, institucional i, ara, impròpiament jurídic.

CCOO i UGT, com a organitzacions més representatives de la classe treballadora, estem concernits per la conculcació de drets i llibertats que estem vivint i per això organitzem una MOBILITZACIÓ PELS DRETS I LLIBERTATS, i manifestem la voluntat de col·laborar amb els espais unitaris i inclusius que treballin en el mateix sentit. La resposta ha de ser de cívica i ha d’involucrar el conjunt de la ciutadania.

Demanem a l’afiliació de tots dos sindicats l’exercici actiu de la ciutadania cívica, crítica i lliure, i la participació en debats en els seus àmbits d’organització i que, en conseqüència, prenguin personalment les decisions polítiques que creguin convenients. CCOO i UGT són espais plurals políticament i independents de qualsevol força política i per això entenem la diversitat d’opcions de les persones afiliades com una riquesa i un orgull.

CCOO i UGT hem fet propostes concretes de negociació per a la resolució del conflicte que exclouen posicionament unilaterals i rígids.

CCOO i UGT ens manifestem per la llibertat de CUIXART, SÀNCHEZ, JUNQUERAS, BASSA, BORRÀS, FORN, RULL, MUNDÓ, TURULL i ROMEVA.

CCOO i UGT reclamem al Senat la retirada de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya.

Per això CONVOQUEM:
8N: concentracions a les 12 h i a les 18 h a tots els pobles i ciutats
10N: presentació iniciativa jurídica
11N: donem suport a la manifestació convocada per ANC i Òmnium conjuntament amb la Taula per la Democràcia
15N: a les 12 h concentració davant les seus de CCOO i UGT, o davant dels ajuntaments
22N: a les 12 h concentració davant les seus de CCOO i UGT, o davant dels ajuntaments
29N: a les 12 h concentració davant les seus de CCOO i UGT, o davant dels ajuntaments
Data per determinar: assemblea conjunta de delegats i delegades CCOO i UGT. Drets socials i drets nacionals

Feu clic per descarregar-vos:

– el cartell ‘Llibertat! Us volem a casa’
– el calendari de mobilitzacions pels drets i les llibertats

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 7 de novembre de 2017
07/11/2017

AFILIA’T i lluita amb nosaltres!

Encara no estàs afiliat o afiliada?

Motius per afiliar-te a CCOO:

CCOO és la nostra GARANTIA, la protecció que tenim per a que la direcció de l’empresa no ens imposi els seus interessos i decisions. Per fer complir i millorar els nostres drets recollits als convenis col•lectius, les lleis i els acords socials.

CCOO és la nostra FORÇA. Amb cada persona que s’afilia a CCOO som més i tenim més força per a negociar millors salaris i condicions de treball mitjançant els convenis col•lectius.

CCOO és el nostre SUPORT. Davant dels problemes laborals estar junts ens permet comptar amb el millor assessorament laboral i legal com a afiliats i afiliades. Estar afiliats ens ajuda a accedir a la formació professional per tal de poder millorar o trobar la nostra feina.

CCOO és la nostra PROTECCIÓ també fora de l’empresa, perquè al ser el sindicat més important del país, és també la millor garantia per a mantenir i millorar la protecció social: les pensions, la protecció per atur, els drets de les persones amb dependències, els serveis públics, transport, infraestructures…

CCOO està al nostre SERVEI, i ens permet comptar amb importants avantatges com el gabinet jurídic, la cooperativa d’habitatge, descomptes en assegurances i en gran quantitat de serveis.

AFILIA’T i lluita amb nosaltres!

Teniu informació sobre serveis a l’afiliació en el següent enllaç: http://www.ccoo.cat/fsc/aspnet/serveis_als_afiliats.aspx

Pots omplir la butlleta d’afiliació al següent enllaç: https://assegurat.ccoo.cat/AfiliacioWeb/init.do

SECCIÓ SINDICAL DE CCOO A L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
CCOO@guixols.cat

Programa de Garantia Juvenil de CCOO

Si coneixeu algú entre 16 i 30 anys, que no estigui estudiant ni treballant podeu adreçar-lo a aquest servei d’orientació de CCOO i, si compleix amb les condicions, tindrà la possibilitat d’acollir-se al Pla de Garantia Juvenil, amb el compromís de proposar una alternativa de feina o estudis abans de 4 mesos. Teniu tota la informació en el següent enllaç:

http://www.ccoo.cat/girona/noticia/207454/nou-servei#.WP20jPkT7cs

Es tracta d’un servei gratuït i obert a tothom. Podeu contactar amb la persona responsable a Girona: